JustHorsies

Privacy Policy


Privacy Policy Justhorsies ApS (English)

 

We only collect personal data in cases where this would be relevant for us, and we will only collect personal data if it is relevant for your activity at Justhorsies ApS.

When collecting, processing, and using your personal data, we always comply with all relevant legal provisions.

We will only store your personal data if we are either under a legal obligation to do so, for example as a result of the Bookkeeping Act or as long as it is relevant for the purpose for which it was collected.

The collected information

If you wish to purchase and receive a product or service from us, we need to collect certain personal data in order to complete the transaction and to be able to offer you our services. We can use cookies to keep track of the contents of your shopping basket while you use our web shop.

We can obtain information such as name, email address, postal address, delivery address (if different from postal address), telephone number and payment information.

Justhorsies ApS collects and processes your personal data when you do the following:

 • Visiting our website
 • Completes a purchase of our products
 • Creates a user
 • Sign up for our newsletter
 • Send us questions, complaints or feedback

The data controller

The data controller for the collection, processing, and use of your personal data on www.justhorsies.com is Justhorsies ApS, CVR: 43292528, Lyngerupvej 35, Jægerspris.

Basis for processing and purpose

We use your personal data to enter into or fulfill agreements with you, provide our services to you, to comply with our legal obligation or to protect your vital interests. This includes:

 • Make it possible for you to use our service and get in touch with other users of the website
 • Allow you to access and use our services so you can place and manage your ads, manage your user account, operate, evaluate, secure, and improve our services, and customize web content that includes elements and services that you may want as a result of your actions.
 • Make it possible for you to be contacted by other users of the website
 • If Justhorsies ApS needs to contact you, to solve problems with your user account, clarify discrepancies, collect amounts owed or other customer service
 • Geographical location information so that other users can see where you or your sales horse are located
 • Prevent, detect, or investigate fraud, security breaches or other potentially harmful or illegal activities
 • Enforce our user terms and policies or other agreements entered into between you and Justhorsies ApS

We collect your general contact information such as name and address to deliver the product or service that you have purchased from us. We collect your e-mail address to send you an order confirmation and a delivery confirmation.

When you pay for your product or service, we collect your name, card data and IP address. The information collected in connection with the payment transaction is used and stored only for payment processing and fulfillment of the concluded agreement. When making payments, some of your data will be shared with QuickPay, including information necessary to complete or support the payment, such as the total purchase amount and billing information.

If you have given us your consent during the registration process or on our website, we will use your e-mail address to send our newsletter. You can unsubscribe from the newsletter at any time. All newsletters also contain a link to unsubscribe. If processing of personal data is based on your consent, you have the right to revoke consent at any time.

If you do not wish to provide the personal data required to purchase a product, you will unfortunately not be able to purchase products from us on our website.

Your information (except your e-mail address, if you have consented to its processing for the purpose of receiving offers) will be deleted 5 years after you have received your item or service or after you have deleted your user profile.

With your consent, we can:

 • Contact you for marketing purposes via phone calls, e-mail, or notifications on our website, including marketing from third parties. This will always be done in accordance with your marketing consent and the marketing legislation in force at all times.
 • Tailor third-party banner ads, including banner ads displayed on third-party websites, based on your behavior and preferences.
 • Use your geographic location to provide location-based services

Transfer of personal data to third parties

We do not sell your personal data to third parties, and we do not transfer your personal data to third countries.

We have our website with One.com and payment system through QuickPay, which acts as our data processor. All personal data that you provide on our website will be stored in One.com’s data centers.

We use external companies as suppliers to deliver our services in the best possible way. These external suppliers are data processors and in certain cases process personal data in connection with their provision of services to us. Our data processors only process personal data according to our instructions and in accordance with the legal requirements for data processors.

Your rights

As the registered person, you have a number of rights, which we must ensure fulfillment of at all times. You have the right to request the following from us:

 • To access and correct/change your personal data
 • To have personal data deleted

If you no longer wish for us to process your personal data, or for us to limit the processing of your personal data, you can also send us a request to this effect to our e-mail address info@justhorsies.com.

You also have the right to complain about the processing of your personal data, and you have the right to lodge a complaint with a data protection authority, Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K

 

Persondatapolitik hos Justhorsies ApS (Danish)

 

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet eller køb hos Justhorsies ApS.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eksempelvis som følge af bogføringsloven eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan bruge cookies til at holde styr på indholdet i din indkøbskurv, mens du bruger vores webshop.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Justhorsies ApS indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

 • Besøger vores hjemmeside
 • Gennemfører et køb af vores produkter
 • Opretter en bruger
 • Tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.justhorsies.com er Justhorsies ApS, cvr nr. 43292528, Lyngerupvej 35, Jægerspris.

Behandlingsgrundlag og formål

Vi bruger dine personlige oplysninger til at indgå eller opfylde aftaler med dig, levere vores tjenester til dig, til at overholde vores retlige forpligtelse eller beskytte dine vitale interesser. Dette omfatter, at:

 

 • Gøre det muligt for dig at bruge vores tjeneste og komme i kontakt med andre brugere på sitet
 • Give dig mulighed for at tilgå og benytte vores tjenester så du kan indrykke og administrere dine annoncer, styre din brugerkonto, drive, vurdere, sikre og forbedre vores tjenester, samt tilpasse webindhold, der inkluderer elementer og tjenester, som du måtte ønske som resultat af dine handlinger.
 • Gøre det muligt for dig at blive kontaktet af andre brugere af sitet
 • Hvis Justhorsies ApS har behov for at kontakte dit, for at løse problemer med din brugerkonto, afklare uoverensstemmelser, opkræve skyldige beløb eller anden kundeservice
 • Oplysninger om geografisk placering, så andre brugere kan se, hvor du eller din salgshest befinder sig
 • Forhindre, opdage eller undersøge svindel, sikkerhedsbrud eller andre potentielt skadelige eller ulovlige aktiviteter
 • Håndhæve vores brugervilkår og politikker eller øvrige aftaler der er indgået mellem dig og Justhorsies ApS.

 

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Når du betaler for dit produkt eller din ydelse indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. Ved gennemførelse af betalinger, vil nogle af dine data blive videregivet til QuickPay, inklusive information der er nødvendig for at gennemføre eller understøtte betalingen, såsom det totale købsbeløb og faktureringsinformation.

 

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse eller slettet din brugerprofil.

Med dit samtykke kan vi:

 

 • Tage kontakt til dig med markedsføringsføringsformål via telefonopkald, e-mail eller notifikationer på vores website, herunder markedsføring fra tredjeparter. Dette vil altid ske i overensstemmelse med dit markedsføringssamtykke og den til enhver tid gældende markedsføringslovgivning.
 • Tilpasse tredjeparters bannerannoncer, herunder bannerannoncer, der vises på tredjeparters websites, i forhold til din adfærd og dine præferencer.
 • Bruge din geografiske placering til at levere lokalitetsbaserede tjenester

 

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos One.com og betalingssystem gennem QuickPay, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside, vil blive opbevaret i One.coms datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

 • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
 • At få slettet persondata

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse info@justhorsies.com.

Du har derudover ret til at klage over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed, Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Go to basket...