JustHorsies

Terms and Conditions


Terms and Conditions (English)


Use and service

Justhorsies solely offers the technical means for the purchase and sale advertisements and is not a party to the agreements entered into between users on Justhorsies’ platform.
Justhorsies has no legal obligations applying to the sale, purchase or other agreement entered into between the parties, as Justhorsies is not a party to the agreement regarding the purchase, sale, or other agreement about the horses.
Justhorsies has no legal responsibility for the behavior of a seller or a buyer. Likewise, Justhorsies is not responsible for whether the horses offered for sale legally belong to the seller, whether the information provided is correct or other matters relating to the trade.

If you wish to complain about the horse that you have bought, borrowed, or sold, you must contact the seller, lessor, or buyer or tenant directly. The seller or lessor is the person who has posted the sales ad. Please note that different rules apply for the seller depending on whether the seller is a private person or professional party or whether you has bought the horse as a private person or as a professional party.

Price
All prices are in EURO and are including VAT.

Please find the prices at our website.

Payment

You are finally obligated to pay when you have placed your ad.
Payment is made via Quickpay.

Newsletter

Please note, when creating a user at JustHorsies, you sign up for our newsletter. You can unsubscribe in the confirmation e-mail you recieve when you create a user.

Match e-mails

When using the functions at JustHorsies (creation of buyer profiles, sales ads and search agents) you automatically recieve an e-mail when there is a match for you.
This service can not be unsubscriped as it is a part of our service.

Renewal

Please note that your ad is not automatically renewed.

If you buy a new subscription period before your current subscription period expires, the new 30 days subscription will be added to your existing period.

Creation of Teasers

Creation of Teasers requires a minimum of seven (7) days left of your subscription period.

Delivery

The delivery is considered to have taken place when you have passed on your information to Justhorsies and have completed the specified payment.

Right of annulment

Pursuant to Section 13, subsection of the Consumer Contracts Act. 2, no. 13, the purchase of a subscription period is not covered by the right of withdrawal

Limitation of liability

Justhorsies is not responsible for disruption that prevents you or others from using Justhorsies’ services, including access to edit, delete or obtain information.

Justhorsies is not responsible for the misuse, disclosure, destruction or compromise of data or programs in connection with your or others' use of Justhorsies' services or unauthorized persons gaining access to your information.

Legal rights and complaint procedures
All agreements between an advertiser and Justhorsies follow the rules of the Danish Sales of Goods Act.

If you wish to complaint or have questions, please contact
info@justhorsies.com.

Force Majeure

Justhorsies cannot be held responsible for either loss of expenses, losses or obligations that advertisers may incur in connection and does not compensate for lack of access to all pages and services on Justhorsies.com, if the lack of access is due to force majeure. Force majeure can be (but is not limited to) hacker attack, war, fire, and flood. This can also be if Justhorsies is closed, disrupted, or restricted following an order or recommendation from public authorities, or other circumstances beyond Justhorsies' control.

Rules of advertising

Only advertisements that intend to fulfill the purpose offered by Justhorsies are accepted by Justhorsies.

Justhorsies is entitled to correct, delete, or reject an advertisement which content is not in accordance with the advertising forms offered by Justhorsies. When advertising a horse for sale, it is only permitted to advertise horse(s) that you either own or are authorized to advertise for sale.
It is the advertiser's responsibility that the advertiser is authorized to advertise the horse.

Justhorsies is entitled to correct, delete or reject advertisements if it comes to Justhorsies' knowledge that the advertiser is not the legal owner of the horse or is not authorized to advertise the horse.

When publishing a Buyer Profile, Justhorsies urging that you only advertise for horses that you has a real intention to buy.

Justhorsies is entitled to correct, delete or reject Buyer Profiles if it comes to Justhorsies' knowledge that the owner of the Buyer Profiles has no real intention to buy such horse as searched for in the Buyer Profile.

Each sale advertisement may only contain the advertisement of one horse. Cross-referencing to other sales advertisements is permitted. An exception to this is foals that have not yet been weaned from their mother.

Justhorsies is entitled to correct, delete, or reject sales ads where more than one horse appears.

Each Buyer Profile may only contain the advertisement of one horse. Cross-referencing to other Buyer Profiles is permitted.

Justhorsies is entitled to correct, delete, or reject Buyer Profiles where the search for more than one horse appears.


You guarantee that the content you create on Justhorsies.com is in accordance with Justhorsies' rules for advertising and that your content does not violate the Danish legislation (including the Danish Marketing Act) and that your content does not infringe the rights of third parties.

Inactivation of ads

Please note that advertisements are automatically becoming inactive after the number of months that you have chosen but can be renewed under your personal dashboard.


Each advertiser are obliged to delete ads that are no longer relevant.

Correct information

As a user, you are responsible for ensuring that the information you provide is always correct and up to date. As a user, you are responsible for any loss that another party may suffer as a result of false or incorrect information provided by you.

Confidential information/non-disclosure

As a buyer, seller, or proxy, you are obliged not to pass on information that you receive from other parties in confidence. This applies regardless of whether a confidentiality agreement is entered into between the parties or not.

Disclosure of information

Information from Justhorsies must not be passed on for use for marketing or other non-legitimate purposes.

Information about the company

Name: Justhorsies ApS (hereafter “Justhorsies”)

CVR.: 43292528

E-mail: info@justhorsies.com

Adress:
Lyngerupvej 35, Gerlev

 

Handelsbetingelser (Danish)

 

Anvendelse og ydelsen

Justhorsies er alene formidler af købs- og salgsannoncer og er ikke part i de handler eller de aftaler, der indgås mellem brugerne på websitet.
Justhorsies har ingen juridiske forpligtelser ved salget, købet eller anden aftale mellem parterne idet Justhorsies ikke er aftalepart i handelsforholdet om køb, salg eller anden aftale om den pågældende hest.
Justhorsies har intet juridisk ansvar for den adfærd en sælger eller en køber udviser. Ligeledes er Justhorsies ikke ansvarlig for om de heste, der udbydes til salg, juridisk tilhører den pågældende sælger, om de angivende oplysninger er korrekte eller øvrige forhold som relaterer sig til handlen.
Hvis du ønsker at klager over den pågældende hest, som du har købt eller lånt, skal du kontakte sælger eller udlejer direkte. Sælger eller udlejer er den person, som har oprettet annoncen. Vær venligst opmærksom på at, for hvad sælger angår, er der forskellige regler, hvad enten sælger er privat eller professional part og om du som køber handler som privat eller professionel part.

Priser

Alle priser er angivet i EURO og er inklusive moms.
Du kan finde prispakkerne på vores hjemmeside.

Betaling

Du er endeligt forpligtet til betaling, når du gennemfører betalingsflowet.
Betaling sker online ved brug af Quickpay.

Nyhedsbrev

Bemærk venligst, at når du opretter en bruger hos JustHorsies, tilmelder du dig vores nyhedsbrev. Du kan afmelde dig i den bekræftelses-e-mail, du modtager, når du opretter en bruger.

Match e-mails

Når du bruger funktionerne hos JustHorsies (oprettelse af køberprofiler, salgsannoncer, og søgeagenter) modtager du automatisk en e-mail, når der er et match til dig.
Denne service kan ikke afmeldes, da den er en del af vores side.

Fornyelse
Bemærk at din annonce ikke automatisk fornyes.
Hvis du køber en ny subscription periode, inden din nuværende periode udløber, vil de nye 30 dage bliver lagt til din eksisterende periode.

Indrykning af Teasers

Indrykning af Teasers kræver, at der minimum er syv (7) dage tilbage på din eksisterende subcription periode.

Levering

Leveringen anses for at have fundet sted, når du har videregivet dine oplysninger til Justhorsies og har gennemført den anførte betaling.

Fortrydelsesret

I henhold til Forbrugeraftalelovens § 13, stk. 2, nr. 13, er køb af subscription periode ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Intet ansvar for tab

Justhorsies er ikke ansvarlig for driftsforstyrrelse, der forhindrer dig eller andre i brug af Justhorsies’ ydelser, herunder adgang til at redigere, slette eller indhente oplysninger.

Justhorsies er ikke ansvarlig for misbrug, afsløringer, ødelæggelser eller kompromittering af data eller programmer i forbindelse med din eller andres brug af Justhorsies’ tjenesteydelser eller at uberettigede personer får adgang til dine oplysninger.

Rettigheder

Alle aftaler mellem en annoncører og Justhorsies følger købelovens regler.
Ved klager, reklamation eller spørgsmål kan info@justhorsies.com kontaktes.

Force majeure


Justhorsies kan ikke gøres ansvarlig for hverken tab af udgifter, øvrige tab eller forpligtelser som annoncørerne måtte pådrage sig i den forbindelse og godtgør ikke manglende adgang til alle sider og services på Justhorsies.com, såfremt den manglende adgang skyldes force majeure. Force majeure kan være (men er ikke begrænset til) hackerangreb, krig, brand og oversvømmelse. Dette kan også være hvis Justhorsies efter påbud eller anbefaling fra offentlige myndigheder, eller andre omstændigheder udenfor Justhorsies’ kontrol bliver lukket, forstyrret eller begrænset.

Regler for annoncering

Alene annoncer som har til hensigt at opfylde det formål, som tilbydes af Justhorsies accepteres af Justhorsies.
Justhorsies er berettiget til at korrigere, slette eller afvise en annonce, hvis indhold ikke er i overensstemmelses med de annonceformer, som bliver udbudt af Justhorsies.

Ved annoncering af hest til salg, er det alene tilladt at annoncerer hest(-e), som du enten selv ejer eller er bemyndiget til at annoncerer til salg. Det er annoncørens ansvar, at annoncøren er bemyndiget til at annoncerer den pågældende hest.

Justhorsies er berettiget til at korrigere, slette eller afvise annoncer, hvis det kommer til Justhorsies’ viden, at den pågældende annoncør ikke er den korrekte ejer af hesten eller ikke er bemyndiget til at annoncerer den pågældende hest.

Ved annoncering af søge-annonce henstiller Justhorsies til, at der kun annonceres efter heste, som annoncøren har reel hensigt til at købe.

Justhorsies er berettiget til at korrigere, slette eller afvise annoncer, hvis det kommer til Justhorsies’ viden, at den pågældende annoncør ikke har reel hensigt om at købe en sådan hest, som pågældende annoncør giver udtryk for.

Hver salgsannonce må kun indeholde annoncering af én hest. Det er tilladt at krydshenvise til andre salgsannoncer, men der må alene optræde én hest pr. salgsannonce. En undtagelse hertil at føl, som endnu ikke er fravænnet moderen.

Justhorsies er berettiget til at korrigere, slette eller afvise salgsannoncer, hvor mere en én hest optræder.

Hver søgerannonce må kun indeholde søgning efter én hest. Det er tilladt at krydshenvise til øvrige søgeannoncer, men der må alene søges efter én hest pr. søgeannonce.

Justhorsies er berettiget til at korrigere, slette eller afvise søgeannoncer, hvor der søges efter mere end én hest.
Du indestår for, at det indhold du opretter på Justhorsies.com, er i overensstemmelse med Justhorsies’ regler for annoncering og at dit indhold ikke overtræder den til enhver tid gældende danske lovgivning (herunder den danske markedsføringslov) og at dit indhold ikke krænker tredjemands rettigheder.

Sletning af annoncer

Annoncer slettes automatisk efter det antal måneder, som du har valgt i din prispakke, men kan herefter genindrykkes under dit personlige dashboard.
Som annoncør er du forpligtet til at slette annoncer, som ikke længere er aktuelle.

Korrekte oplysninger

Som bruger er du ansvarlig for, at de oplysninger som du angiver er korrekte og til en hver tid ajour førte. Som bruger er du ansvarlig for ethvert tab, som en anden part måtte lide som følge af falske eller ukorrekte oplysninger, som du har angivet.

Fortrolige oplysninger
Som køber, sælger eller fuldmagtshaver for en af disse er du forpligtet til ikke at videregive oplysninger, som du får af andre parter i fortrolighed. Dette er gældende uanset om der mellem parterne er indgået en fortrolighedsaftale eller ej.

Videregivelse af oplysninger

Oplysninger fra Justhorsies må ikke videregives til bruge for markedsførings eller andre ikke legitime formål.

Oplysninger om virksomheden

Navn: Justhorsies ApS (herefter ”Justhorsies”)

CVR.: 43292528

E-mail: info@justhorsies.com

Adresse: Lyngerupvej 35, Gerlev

 

 

Go to basket...